TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
TIN KHUYẾN HỌC & THANH NIÊN HỌ DOÃN
Hoạt động khuyến học tại chi Yên Quyết

 Chi hội khuyến học họ Doãn Yên Quyết

 tổ chức lễ tuyên dương và trao phần thưởng cho các thành viên trong dòng họ nhân dịp năm học mới

 Ngày 9/9/2012 vừa qua, Chi hội khuyến học họ Doãn Yên Quyết- Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức lễ trao phần thưởng cho các thành viên trong họ đạt thành tích tốt trong năm học vừa qua tại Trung miếu (Miếu Cả), nơi dân làng lập miếu thờ Đức bà Hoàng cung trinh thục phu nhân- Đức thần hoàng làng của làng Cót (nay là phường Yên Hòa) và cũng là Đức Tổ cô của Dòng họ Doãn làng Cót.

Tại lễ trao phần thưởng tuyên dương các thành viên họ Doãn làng Cót có thành tích trong học tập đã được đón Tiến sỹ âm nhạc, Nhạc sỹ Doãn Nho- Ủy viên Hội đồng Quỹ khuyến học họ Doãn Việt Nam, Phó Giáo sư- Tiến sỹ Doãn Minh Khôi- Viện trưởng Viện quy hoạch & kiến trúc ĐT trường Đại học Xây dựng Hà Nội, các vị lãnh đạo trong Ban khuyến học phường Yên Hòa, Ban liên lạc dòng họ Doãn Yên Quyết,  và rất đông bà con trong họ đến dự.

Năm học vừa qua,  họ Doãn Yên Quyết đã có nhiều thành viên đạt kết quả cao trong nghiên cứu, học tập:

+ 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ:

-          Chị Doãn Thị Chín - Chủ nhiệm khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh- Học viện báo chí tuyên truyền bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ chuyên ngành lý luận.

-          Chị Nguyễn Thị Anh Thơ (dâu họ Doãn) – Trưởng khoa Bảo hiểm xã hội - Trường đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ Luật học.

 + 2 người tốt nghiệp Thạc sỹ:

-          Chị Doãn Thị Thuận - Phó vụ trưởng vụ báo chí, Ban tuyên giáo Trung ương

-          Cháu Doãn Minh Trang -  Công tác tại ngân hàng OceanBank

 + 6 cháu thi đỗ Đại học

+ 2 cháu thi đạt học sinh giỏi cấp thành phố

+ 3 cháu đạt học sinh Giỏi và 6 cháu đạt học sinh tiên tiến cấp Trung học phổ thông (Cấp III)

+ 7 cháu đạt học sinh giỏi cấp Phổ thông cơ sở (Cấp II)

+ 17 cháu đạt học sinh Giỏi cấp tiểu học (Cấp I)

 Tại buổi lễ này, Tiễn sỹ âm nhạc, Nhạc sỹ Doãn Nho và bà Hoàng Ngọc Diệp - Hội trưởng Hội khuyến học phường Yên Hòa, ông Doãn Mạnh Hồng - Trưởng ban liên lạc họ Doãn Yên Quyết đã phát biểu ý kiến biểu dương thành tích của các thành viên trong dòng họ Doãn Yên Quyết đã tích cực học tập, nghiên cứu. Tiểu ban Khuyến học cũng đã tặng giấy khen và phát phần thưởng cho các cá nhân  đã đạt thành tích tốt trong học tập, nghiên cứu năm vừa qua.

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí hết sức vui tươi, đầm ấm. Nhân dịp này nhiều bà con trong họ đã tự nguyện đóng góp xây dựng Quỹ khuyến học của Chi họ trong đó có cụ Nguyễn Thị Kha - 80 tuổi (là vợ cụ Doãn Hứa) đóng góp cho quỹ 1 triệu đồng.

Qua kết quả năm nay, bà con trong họ tiếp tục động viên con, cháu cố gắng học tập, rèn luyện hơn nữa để lập thân, lập nghiệp.

                                                        Nguyễn Thị Nguyệt

                               Trưởng tiểu ban khuyến học họ Doãn Yên Quyết

                                                     (Chị Nguyệt là vợ anh Doãn Đoàn)

Một số ảnh chụp tại lễ tuyên dương khuyến học chi Yên Quyết

 Tại miếu thờ Đức bà Tổ Cô họ Doãn Yên Quyết 

 

Bà Hoàng Ngọc Diệp  Hội trưởng Hội khuyến học phường Yên Hòa

Nhạc sỹ Doãn Nho, Ủy viên Hội đồng Quỹ khuyến học họ DOÃN Việt Nam 

Các cháu nhận giấy khen và phần thưởng

Ông Doãn Mạnh Hồng, TRưởng Ban Liên lạc chi Yên Quyết

 

Danh sách khen thưởng

TT

Hä vµ tªn

Líp

Danh HiÖu

con «ng , bµ

1

Do·n Kim Oanh

02 ch¸u ch­a ®­îc khen th­ưëng  

 

§ç §¹i häc Mü thuËt CN n¨m 2010

Con «ng Do·n M¹nh Hïng (®· chÕt) mÑ lµ NguyÔn ThÞ Thanh

2

Do·n ThÞ Thanh Nhµn

§ç §¹i häc Mü thuËt CN n¨m 2011

3

Do·n Phư­­¬ng Nga

9 A1 trư­êng Yªn Hßa

§¹t gi¶i 3 m«n ch¨n nu«i cÊp Tphè n¨m 2012

Con «ng Do·n V¨n Quý

4

Do·n Thu HuyÒn

9 A1Tr­ưêng Yªn Hßa

Gi¶i KK m«n Hãa cÊp Tphè n¨m 2012

Con «ng Do·n Kh¸nh Toµn

5

Do·n Thu Phư¬ng

12 Trư­êng yªn Hßa

§ç §H TM¹i n¨m 2012

Con «ng Do·n V¨n Dòng

6

TrÞnh Quèc Trung

12X1trư­êng ViÖt §øc

§ç §H NN n¨m 2012

Con bµ  Do·n Minh Thu

7

Do·n Hång Anh

12G Trưêng Marie curie

§ç §H NN n¨m 2012

Con «ng Do·n Hßa

8

Do·n Thu Trang

12D1 trưêng NguyÔn TÊt Thµnh

§ç Häc viÖn Ngo¹i giao n¨m 2012

Con «ng Do·n §oµn

9

Do·n Minh Trang

 

B¶o vÖ thµnh c«ng Th¹c sü K tÕ n¨m 2012- Ng©n hµng OCENBANK

Con «ng Do·n §oµn

10

Do·n ThÞ ChÝn

 

B¶o vÖ thµnh c«ng luËn ¸n TiÕn sü  n¨m 2012-  Chñ nhiÖm khoa Tư­ t­­ưëng HCM HVBCTT

Con «ng

Do·n Khư¬ng

11

Do·n ThÞ ThuËn

 

B¶o vÖ thµnh c«ng luËn ¸n Th¹c sü K tÕ n¨m 2012 - Phã vô trư­ëng vô b¸o chÝ Ban tuyªn gi¸o TW

Con «ng

Do·n Khư¬ng

12

 Nguyễn Thị Anh Thơ

 

Bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ Luật học.Trưởng khoa Bảo hiểm xã hội- trường đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

D©u hä Do·n vî «ng Do·n H¶i B»ng


    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server TIN KHUYẾN HỌC CHI HỌ DOÃN PHÚ MỸ - QUỐC OAI - HÀ NỘI
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Quỹ khuyến học họ Doãn khen thưởng và hỗ trợ khuyến học
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server BÁO CÁO CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC CỦA DÒNG HỌ DOÃN XÃ NGỌC MỸ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Cháu trai Đặng Thùy Trâm kể chuyện làm tại Google
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Chàng trai Việt ở Google
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server HỌ DOÃN PHÚ MỸ PHÁT THƯỞNG KHUYẾN HỌC (2010-2011)
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Cháu Doãn Thị Phương Anh tốt nghiệp Thủ khoa ĐH Ngoại thương 2011
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server HOẠT ĐỘNG KHUYẾN HỌC HỌ DOÃN TRONG HAI NĂM QUA
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Lời nhắn của một nghiên cứu sinh họ Doãn ở Hàn QUốc

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)