TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
YẾU LƯỢC SỬ CA

                       ( Bài ca nói sơ lược một số điều chính yếu về lịch sử Việt Nam)

Tác giả: Doãn Hữu Mai

 

Yếu già giúp được chi ai

Nỗi lòng muốn viết một bài sử ca

Để cho ai muốn biết là

Cội nguồn dân tộc, đến ta thế nào

Người Việt cổ, có từ bao?

Ba ức năm cũ (1) sử sao rõ ràng

Vua Hùng dựng Nước Văn Lang

Cha truyền con nối, có rằng nghìn năm

Cư dân làm ruộng, chăn tằm

Đồ đồng phát triển, dân chăm cấy trồng

Đề phòng phương Bắc tấn công

Thục An thống nhất núi sông một miền

Thế kỷ Ba trước công nguyên

Ta nên ghi nhớ liền liền đừng quên

Nước Âu Lạc, Thục đổi tên (2)

Cổ Loa thành ấy là miền kinh đô

Triệu Đà sắp sẵn mưu đồ

Cho con Trọng Thủy, thăm dò ngược xuôi

Một phen binh lửa, sóng dồi

Dân mình nô lệ, người người lầm than

Giặc chia: Giao Chỉ, Cửu Chân

Nước Âu Lạc cũ, hai phần trị cai

Bắc triều, Nhà Hán lên ngôi

Triệu Đà thất thế, vua tôi đầu hàng

Nước mình lúc ấy chuyển sang

Nhà Hán cai trị, lại ràng buộc hơn

Nỗi niềm thống khổ, căm hờn

Giặc Nhâm, giặc Tích(3) nguồn cơn nỗi này

Trăm đường đói rách, đắng cay

Thi Sách bị giết, thù này không tha

Trước vì nước, sau vì nhà

Bà Trưng khởi nghĩa phất cờ đuổi Tô(4)

Thắng rồi xây dựng cơ đồ

Mê Linh là đất Kinh đô bấy giờ

Năm bốn mươi đến bốn ba(4b)

Nữ Vương rạng rỡ, chói lòa sử xanh

Người mình làm chủ nước mình

Bà Trưng xá thuế, dân tình sướng vui

Hán Quang Vũ, phải ngậm ngùi

                       Lại sai Mã Viện, già rồi xuất chinh 

 

(1)1ức=10 vạn=100 000; (2)Thục Phán - An Dương vương  (3)Nhâm Diên, Tích Quang (Quan nhà Hán); (4) Tô Định  (4b) Năm 0040 , Năm 0043

 

Hai vạn giặc, thế Bà chênh

Khó lòng thắng được, gieo mình Hát Giang

Bài ca tuy tắt giữa chừng

Gương anh hùng ấy lẫy lừng muôn thu

Trời phương Bắc có mây mù (Trung quốc bấy giờ)

Lại chia ra Ngụy - Thục - Ngô ba miền

Giành quyền, giành đất liên miên

Anh em Sỹ Nhiếp(8), riêng miền Giao Châu

Vét vơ, vơ vét làm giàu

Nào tô, nào cống, quặn đau dân mình

Nhiều nơi khởi nghĩa đấu tranh

Giặc đều tàn sát, hành hình dã man

*

Chữ nho nó mới đưa sang

Dạy cho người Việt - tay chân nó mà

Bấy giờ là thế kỷ Ba(9)

Chủ trương đồng hóa lại đà tăng lên

Đồ sắt ta đã biết rèn

Chế ra công cụ, ta thêm đồ dùng

Đê điều cùng với thủy nông

Dân mình cũng đã góp công cùng làm

Gốm men, giấy viết, vỏ trầm(11)

Thủy tinh, mỹ nghệ, đã làm Ngô khen(12)

Giao thông các nước trong miền

Bán buôn giao dịch tăng lên ít nhiều

Hán dân di trú cũng nhiều

Bài đồng(13), giữ cốt là điều từ đây

Cảm ơn tiên tổ lắm thay

Người Hán hóa Việt, ta thì không sao

*

Phong trào khởi nghĩa dâng trào

Anh em bà Trệu cờ đầu xông pha(15)

Khởi binh ở đỉnh núi Nưa

Giết tên thứ sử quân Ngô bấy giờ

Sau vì Lục Dận mưu cơ

Núi Tùng, Hậu Lộc bà đà hy sinh

Bà Triệu mất, nhưng dân mình

Lại theo Thúc Hiến, Trường Nhân chống thù(18)

Tấn, Tống, Tề - đã thay Ngô

Tội quân xâm lược, bút mô tả tường

Quân Tề đổ, lại quân Lương

Tham tàn, bạo ngược, dứt đường hiếu sinh

                         Nhờ ông Lý Bí – Thái Bình(19)

 

(8) Hai anh em Sĩ Nhiếp cai trị. (9)Sau công nguyên. (11) Giấy làm bằng vỏ cây trầm. (12) Nhà Ngô. (13) Bài trừ đồng hóa. (15) Triệu Quốc Đạt và Triệu Thị Trinh. (18)Lý Thúc Hiến và (19)Lý Trường Nhân

 

Có tài văn võ khởi binh hô hào

Hiền tài hào kiệt các châu

Theo về tính kế cùng nhau diệt thù

Trong ba tháng, sạch mây mù

Cùng nhau dựng nước, cơ đồ Vạn Xuân

Xưng Nam đế(20), giữa mùa Xuân

Dựng chùa Khai quốc, khải hoàn non sông

Giặc phương Bắc, bọn nhà Lương

Một năm, lại đã mở đường xâm lăng

Phải lùi, tình thế rất căng

Trao quyền Quang Phục(21), vĩnh hằng Vua đi

Đầm Dạ Trạch, Quang Phục về

Việt vương họ Triệu, tuyên thề lên ngôi

Thế kỷ sáu, năm năm mươi(22)

Việt vương toàn thắng, đất trời về ta

Hai mươi năm, nước âu ca

Nội chiến Phật Tử (23), lại đà nổi lên

Tranh được chức, cướp được quyền

Nhà Tùy xâm lực, Lý (23) liền bị thua

Lý(23) bị bắt, nát cơ đồ

Dân tình đau khổ, Cổ Loa mịt mùng

Nhà Tùy đổ, lại nhà Đường

Lạ chi thống trị là phường như nhau

Đô hộ phủ- mười hai châu

An Nam(24) từ đó, còn đâu vua mình

Hai tròng, tròng cổ nhân đinh

Ngoại bang là một, quan mình là hai

Suốt ba thế kỷ đường dài

Nhà Đường cai trị, ta thì ra sao

Đạo Nho, đạo Phật truyền vào

Nhà Đường thịnh trị(25), Ta nào chịu đâu

Lưu Diên Hựu - quan đô hầu

Nghĩa quân Đinh Kiến cho chầu Diêm vương

Thế kỷ Bảy, quá nửa chừng(26)

Thời gian lịch sử ta đừng quên đi

Thế kỷ Tám - Nam Đàn kia

Vạn An - rú Đụn, nhớ thì Vua Đen(27)

Quân ra bắc, giặc thua liền

Lên ngôi hoàng đế, binh quyền lừng danh 

 

(20) Lý Nam đế, (21) Triệu Quang Phục), (22) Năm 550, (23)Lý Phật Tử,người cùng họ với Lý Nam đế,(24)Nhà Đường đặt tên nước ta là An Nam đô hộ phủ và chia ra 12 châu, (25)Thịnh trị ở Trung quốc (26)Năm 687 Lý Tự Tiên và Đinh Kiến khởi nghĩa  (27)Vua Mai Hắc Đế

  

Dương Tư Húc(28) vuốt nanh của giặc

Mười vạn quân gieo rắc tang thương

Bài ca lại tắt giữa chừng

Nhưng rồi lại có Phùng Hưng hô hào

Tướng của giặc, họ Cao thua trận(29)

Thành Tống Bình, Phùng(30) bận toan lo

Làm sao xây dựng cơ đồ

Dài lâu độc lập cõi bờ  nước Nam

Nào ngờ chỉ được bảy năm

Phùng Hưng vĩnh biệt cõi trần, quy tiên

Ngôi thừa kế Phùng An được giữ

Giặc Triệu Xương cho sứ dụ hàng

Phùng An quên hết máu xương

Đã ra hàng giặc nhà Đường, giữ thân

Giặc vào đàn áp nhân dân

Đau thương lại gấp bội phần đau thương

Có người tướng lĩnh họ Dương(31)

Thương dân, căm giặc, mưu đường biến binh

Tấn công thành phủ Tống Bình

Giết Lý Tượng Cổ (32), chiếm thành ung dung

Quế Trọng Vũ quan nhà Đường

Dùng mưu ly gián trong hàng ngũ ta

Giặc vào Dương tướng(31) bị thua

Cha con giặc giết, giặc thu gia tài

Rồi miền trong đến miền ngoài

Nhiều lần khởi nghĩa - đến đời Khúc ông(33)

Tiết độ sứ - Ông tự phong

Dân ta ủng hộ, Nhà Đường phải nghe

Nghìn năm Bắc thuộc ê chề

Từ đây độc lập thuộc về tay ta

Khúc Thừa Dụ thật là công lớn

Đến bây giờ đời vẫn còn ghi

Chín trăm linh bảy niên thì(34)

Khúc ông tạ thế để về cõi tiên

Con Khúc Hạo bước lên kế vị

Cải cách nền chính trị quốc gia

Dân tình nay được âu ca

Mười năm Ông mất chưa là dài lâu

Quân Nam Hán lại vào xâm lược

Tướng họ Dương(35) mưu chước đánh tan

Nền độc lập được vẹn toàn

Đinh Công Trứ(36) giữ châu Hoan dưới quyền

 

(28)Tên tướng giặc.(29)Cao Chính Bình.(30)Phùng Hưng

(31)Dương Thanh.(33)Ông khúc Thừa Dụ .(34)Năm 0907

(35)Dương Đình Nghệ.  (36)Cha của Đinh Bộ Lĩnh

 Còn như tướng giỏi Ngô Quyền

Rể Dương Đình Nghệ, giữ miền Ái Châu(37)

Sự đời phản trắc biết đâu

Tướng Kiều Công Tiễn lại mưu giết thầy(38)

Dương Đình Nghệ từ nay vĩnh biệt

Viêc trên đời còn biết gì đâu

Ngô Quyền từ cõi Ái Châu

Kéo quân ra Bắc lấy đầu Kiều công(38)

Giặc Nam Hán, Kiều mong đã đến

Hai gọng kìm – nghe đến mà lo

Trận Bạch Đằng ta thắng to

Ngô Quyền - công ấy bây giờ còn vang

Nhà Nam Hán chịu đại tang

Hoằng Thao(39) chết trận, hết màng lược xâm

Chín trăm ba tám cuối năm(40)

Là năm chấm dứt ngàn năm Bắc thù

Trở về đô cũ - Cổ Loa

Những mong củng cố nước nhà dài lâu

Nào ngờ chỉ bốn năm sau

Ngô Quyền khuất núi, trong triều rối ren

Mống mầm cát cứ từng miền

Là do lỏng lẻo tập quyền từ lâu

Thế rồi hai chục năm sau

Triều đình tan rã, thi nhau tranh phần

Đó là thập nhị sứ quân

Đau thương lại đổ đầu dân cơ hàn

Nhờ Đinh Bộ Lĩnh song toàn

Tài cao chí lớn, dẹp nàn cho dân

Dẹp xong mười hai sứ quân

Lên ngôi hoàng đế, cách tân chính quyền

Đại Cồ Việt - là tên nước mới

Đất Hoa Lư được lấy làm đô(41)

Mười năm xây dựng cơ đồ

Tiên Hoàng(42) bị hại,ngọn cờ trao ai

Đinh Toàn sáu tuổi lên ngôi

Giặc Tống xâm lược, hỡi ôi nước nhà

Đời còn nhớ Vân Nga nhiếp chính

Vì nước nhà không tính thiệt hơn

Ngai vàng nhường tướng Lê Hoàn

Hợp lòng quan, tướng, muốn tôn bấy rày

Quân mười đạo ra tay quyết chiến

Hai gọng kìm, Tống biến thành tong(43)

 

 

(37)Ngô Quyền là rể Dương Đình Nghệ.(38)Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ và cầu quân Nam Hán.(39)tướng giặc. (40) Năm 0938  (41)Thuộc tỉnh Ninh Bình. (42)Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi gọi là Đinh Tiên Hoàng . (43) mất tong luôn

 

Rạng danh đất nước Lạc Hồng

Hoa Lư xây dựng nhà rồng vàng son

Vua cha mất - Vua con trụy lạc

Long Đĩnh Lê(44) bạo ngược ngọa triều

Một nghìn lẻ chin, Đĩnh tiêu(45)

Lý Công Uẩn được cả triều tôn vinh

Năm sau  Lý Uẩn dời kinh

Từ Hoa Lư đến đất thành Đại La

Đại La được đổi tên là

Thăng Long từ đó, thủ đô rực cờ

Đến năm ngàn lẻ năm tư(46)

Đại Việt, tên nước, lại là tên tân(47)

Chùa chiền, mọi mặt cách tân

So với thời trước, nhiều phần trội hơn

Nhưng giặc Tống chập chờn xâm lược

Đánh giặc từ trong bước âm mưu

Lý Thường Kiệt phá Ung Châu(48)

Nhưng tham vọng Tống, đã đâu chôn vùi

Vậy là sau một năm thôi

Thủy bộ quân Tống đồng thời đánh sang

Lý Thường Kiệt phi thường lược thuật

Tống tơi bời, quân mất phần đa

Lưỡng nan, Tống phải giảng hòa

Rút lui thể diện, khỏi mà bại vong

Đại Việt toàn thắng, thành công

Thơ thần vang dội, thỏa lòng dân ta

Tưng bừng trong cảnh thái hòa

Hơn hai thế kỷ - dần dà suy vong

Chiêu Hoàng(49) - con gái Huệ Tông(50)

Nhường ngôi Trần Cảnh - là chồng - lên ngôi

Họ Trần được nối ngôi họ Lý

Thời gian đầu thế kỷ mười ba

Dân tình lại được âu ca

Triều Trần củng cố nước nhà thịnh lên

Giặc Mông Cổ tràn miền Âu , Á

Vào nước ta, giặc đã thua đau

Đường Vân Nam,chúng rút mau

Hai trăm năm tám(51) trận đầu thắng Nguyên

Trần Thái Tông ban khen tướng soái

Nhưng mưu Nguyên chưa thoái, còn tăng

Dọa đe cùng với khuyên hàng

Khen cho quân giặc hết đàng gian ngoan 

 

(44) Lê Long Đĩnh. (45) Năm1009 Lê Long Đĩnh chết. (46) Năm 1054  (47) tên mới. (48) Thành Ung Châu Trung Quốc,nơi giặc tập kết (49)Lý Chiêu Hoàng. (50) Vua Lý Huệ Tông. (51) Năm1258

 

Hịch tướng sỹ được ban khắp nước

Hội Diên Hồng đã được quyết tâm

Hai tám lăm(52), mới đầu năm

Năm mươi vạn giặc xăm xăm kéo vào

Thoát Hoan tưởng: ào ào như thế

Đại Việt này nuốt dễ như chơi

Nào ngờ chỉ nửa năm trời

Đại Việt toàn thắng đất trời chuyển lay

Toa Đô chết ở trận này

Ống đồng chui rút, Hoan rày thua đau

Hốt Tất Liệt(53) đau đầu, bẽ mặt

Hoãn âm mưu chiếm Nhật, thêm quân

Ba năm sau, lại Thoát Hoan

Kỵ binh, thủy, bộ, ba đoàn kéo sang

Chương Dương, Tây kết, Bạch Đằng

Mồ chôn quân giặc, lẫy lừng núi sông

Ba lần thắng giặc Nguyên Mông

Cứu nguy không chỉ con rồng cháu tiên

Cứu nguy cho cả một miền

Đông Nam châu Á, khỏi tên bạo cường

Đời Trần thực huy hoàng rạng rỡ

Gương soi chung cho cả mai sau

Vì dân, vì nước làm đầu

Quân dân nhất trí cho dầu khốn nguy

Vẫn giữ được biên thùy bờ cõi

Lại dựng xây trở lại hơn xưa

Được non thế kỷ ai ngờ

Thịnh suy - quy luật không chừa triều mô

Nghìn bốn trăm(54a) sang nhà Hồ

Quý Ly giành được là do ép Trần

Sức dân kiệt, chưa phần nâng đỡ

Giặc Minh vào, ắt có là thua

Đại Ngu(54b) tan nát cơ đồ

Bốn trăm linh bảy(55) mất Hồ, thuộc Minh

Nước thì mất, nhân đinh nô lệ

Quân nhà Minh như thể hổ lang

Nước nhà tang tóc đau thương

Lầm than, tủi nhục, đoạn trường xiết bao

Sống không được, cùng nhau thà chết

Rất nhiều nơi đã quyết đứng lên

Cao trào nổi nhất là miền

Họ Lê - Thanh hóa, kết nguyền Lam Sơn

Mồng hai, tháng một, Mậu thân

Bốn trăm mười tám,một nghìn là năm(56)

  

(52) Năm 1285. (53) Vua Nguyên Mông   (54a) Năm 1400  (54b) Đại ngu nghĩa là vui lớn  (55) Năm 1407 (56)Năm 1418

 

Bình Định vương, đất Lam truyền hịch

Người theo về chống địch càng đông

“ Bình Ngô” vang dậy núi song

“ Việc nhân nghĩa” ấy hợp lòng dân, binh

Thế giặc mạnh, tình hình muôn khó

Giặc bao vây, không có gì ăn

Tướng Lê Lai phải xả thân

Cùng năm trăm lính bất thần phá vây

Vùng khởi nghĩa càng ngày càng rộng

Sức nghĩa quân gió lộng triều lên

Chi Lăng đại thắng vang rền

Liễu Thăng chết chém,Thông liền chịu thua(57)

Cho giặc rút, lại cho thuyền, ngựa

Đời hậu Lê muốn giữ hiếu hòa

Cốt sao giải phóng nước nhà

Bốn trăm hai bảy(58) vinh hoa lẫy lừng

Thắng giặc rồi không ngừng sửa nước

Từ hoang tàn dần được nâng lên

Thăng Long thì được đổi tên

Đông Đô từ dó tập quyền càng tăng

Vua Lê - lại mở mang bờ cõi

Đèo Cù Mông biên giới phía Nam

Đề cao học vị, học hàm

Dựng xây Văn miếu – tao đàn ngợi ca

Nhưng quy luật, vẫn là quy luật

Thịnh rồi suy là bước tiếp theo

Ngàn xưa gương ấy đã treo

Mà sao không lấy là điều soi thân

Hết sống nổi, nông dân khởi nghĩa

Rồi trong triều tình thế rối reng

Năm trăm hai bảy(59) Mạc Đăng(60)

Cướp ngôi nhưng chẳng thuận hằng ba quân

Tướng Nguyễn Kim, chiếm phần Thanh – Nghệ

Phục hưng Lê - thực tế tiếm quyền

Nguyễn Kim chết, Trịnh Kiểm liền

Trở mặt đoạt chức, đoạt quyền về tay

Nội chiến dài - dân đầy thảm khốc

Biết là bao tang tóc đau thương

Con Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng

Xin vào đất Quảng, lo đàng về sau

Hết Trịnh –Mạc, lại đau Trịnh –Nguyễn

Sông Gianh làm giới tuyến phân chia

Hai trăm năm thật ê chề

“Chinh phụ ngâm” đã kể về chinh phu(60b)

 

 

(57) Vương Thông. (58)Năm 1427.(59)Năm 1527. (60) Mạc Đăng Dung  (60b) Thơ chinh phụ ngâm của Đoàn Thị Điểm.

 

Đây chẳng nói:” gió ù ù thổi”

Mà nói qua thế giới bấy giờ

Hà Lan với Bồ Đào Nha

Lợi dụng buôn bán đến ta gây phiền

Bồ Đào Nha thì giúp chúa Nguyễn

Còn Hà Lan giúp Trịnh đánh nhau

Đạo Thiên chúa được truyền vào

Đầu tiên giáo sỹ Bồ Đào truyền vô

Chuyện quốc sự lắm trò rắm rối

Dân đàng ngoài chết đói ngổn ngang

Hoạn quan một lũ ngang tàng

Ép vua, nịnh chúa, nhiễu nhàng thiện dân

Ghét bạo chúa trăm phần nghìn phía

Khắp nơi nơi khởi nghĩa đấu tranh

Nhưng lực lượng nhiều manh, nhiều mối

Chưa có người gánh nổi giang sơn

Đàng trong cũng không hơn không kém

Cháy to rồi còn dém được sao

Tây Sơn với ngọn cờ đào

Bần cùng cho đến phú hào đều theo

Nghĩa quân mạnh như diều gặp gió

Nhưng có khi cũng khó cũng nguy

Quân Trịnh vào áp một bề

Còn thì quân Nguyễn bề kia tấn về

Năm vạn Xiêm, bên kia đánh tới(61)

Quân Tây Sơn lèo lái khó khăn

Tài thao lược, có nhân dân

Vinh hoa toàn thắng bội phần Tây Sơn

                           Diệt Trịnh, Nguyễn, Quy Nhơn xưng đế

Cách mạng thành, tưởng thế là xong

Tôn Sỹ Nghị, giặc Càn Long(62)

Bảy trăm tám tám(63), tấn công Long Thành(64)

Lê Chiêu Thống ôm gót Thanh

Xéo giày dân tộc, hoành hành nhân dân

Vừa căm giặc, căm quân phản bội

Quang Trung ra, hỏi tội quân Thanh

Tết Kỷ Dậu(65) giải phóng Thành

Giặc Sầm Nghi Đống, tự mình quyên sinh

Tôn Sỹ Nghị, bỏ thành tháo chạy

Giặc phơi thây biết mấy vạn tên

Thắng giặc rồi, sửa nền dân nước

Giảm thuế, nâng từng bước sức dân

 

 (61) Do Nguyễn Ánh cầu cứu. (62) Vua nhà Thanh. (63) Năm 1788   (64) Thành Thăng Long. (65) Ngày 30/1/1789.

 

 Nhưng Nguyễn Ánh cầu quân ngoại quốc

Giành lại ngôi, để được làm vua

Quang Trung nắm được mưu đồ

Định ra kế sách diệt thù cho dân

Nhưng kế sách chưa phần thực hiện

Thì ôi thôi, về với tổ tiên

Ba chín tuổi làm nên công lớn

Muôn đời sau, sử vẫn ngợi ca

Tám linh hai(66) Nguyễn Ánh thế là

Nhờ Pháp giúp để mà lên ngôi

Ánh lên ngôi, thế rồi đàn áp

Luật Gia Long, đau khắp nơi nơi

Sưu cao thuế nặng tơi bời

Phu phen, tạp dịch, cuộc đời lầm than

Vỡ đê, mùa mất cơ hàn

Tha phương tầm thực, từng đoàn ly quê

Thực dân Pháp lăm le xâm lược

Dân mình không sống được vùng lên

Nông dân khởi nghĩa mọi miền

Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Thái Bình

Mạnh mẽ nhất là Phan Bá Vành

Từ Quảng Yên đến Hòa Bình, Sơn Tây

Nội thế sự chất đầy mâu thuẫn

Việc xâm lăng Pháp muốn từ lâu

Tự do, Bảo hộ(?) là cầu

Mượn đường, mượn cớ, tiến vào nước ta

Việc xâm lược dần dà từng bước

Triều đình thì bạc nhược sợ Tây(67)

Không kháng chiến, không gây căm giận

Còn nhờ Tây hậu thuẫn ngai vàng

Nhưng Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Lừng danh Hoa Thám, họ Hoàng chống Tây(68)

Là vua sau cũng có ngày

Duy Tân chống Pháp bị đày đảo xa

Phan Đình Phùng cũng là chí sỹ

Phan Bội Châu, ta quý lòng ông

Nhưng mà muốn cứu non song

Cứu cho vô sản, công nông phải là

Nguyễn Ái Quốc, vượt qua bốn bể

Gặp Mác – Lê chủ nghĩa vô song

Ra đi từ bến Nhà Rồng

Gửi tài liệu quý về trong nước nhà

Phong trào cộng sản nước ta

Phôi thai, nhen nhóm do là từ đây

 

 

(66) Năm 1802      (67) Pháp    (68) Hoàng Hoa Thám

 

Năm ba mươi(69), mồng ba tháng hai

Hồng Công, sân cỏ, ra đời Đảng ta(70)

Cương lĩnh nêu hai ngọn cờ(71)

Từ trong máu lửa, đày tù kiên trung

Cách mạng tháng Tám thành công

Phá toang một cổ hai tròng cho dân

Chín năm dồn đến Điện Biên

Giơ-ne(72) chia nước hai miền, hai năm

Nhưng Mỹ Ngụy đem tâm chia cắt

Lại trường chinh bất chấp hy sinh

Nhờ ơn Đảng - Hồ Chí Minh

Bảy Lăm(73) toàn thắng, mít tinh tưng bừng

Từ đây thống nhất non song

Mừng vui triệu triệu tấm lòng xiết bao

Búa liềm cờ đỏ vàng sao

Trường Sa, Cao Lạng, Cà Mâu, một màu

Trăm năm nay thỏa ước ao(74)

Bút tôi không tả nổi đâu, kính chào

 

(69) Năm 1930    (70) Nơi hội nghị thành lập Đảng  (71) Độc lập dân tộc gắn liền  chủ nghĩa xã hội.  (72) Hiệp định Giơ- ne năm 1954(73) Năm 1975    (74) Câu này thơ Tố Hữu

  

Viết xong ngày 20 tháng 9 năm 1998

( Tự đánh máy vi tính xong 5h20 ngày 4/3/2011)

  

DOÃN HỮU MAI

(Địa chỉ: Xóm Thái Hòa, Xã Nghi Thái, Huyện Nghi Lộc,Tỉnh NghệAn)

Điện thoại: (038) 3 616 263

 

 

 

 


    Comments (1)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

quandoan95@gmail.com Quân :bl12.14.2013, 03:57pm

hay lắm bác 
Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Địa chỉ các website phục vụ việc học tập

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)