TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
SƠ ĐỒ DÒNG HỌ
BLOG
TÀI LIỆU
LIÊN HỆ
LỊCH SỬ & PHÁT TRIỂN
Khởi nguồn
Danh sách các chi họ
Các Chi tự giới thiệu
CÁC TỔ CHỨC HỌ DOÃN
Ban liên lạc toàn quốc
Ban liên lạc các chi, liên chi
Quỹ khuyến học
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
Kỷ niêm 100 năm hợp biên GP
Hội thảo Doãn Uẩn 30/6/11
Hướng dẫn hoạt động
Tư liệu hoạt động dòng họ
CÁC DI SẢN HỌ DOÃN
Nhà thờ, Hoành phi, Câu đối
Địa danh họ Doãn
Những tấm gương
Văn học nghệ thuật
Ảnh, video và Khác
HỌ DOÃN TRONG LỊCH SỬ
Danh nhân họ Doãn thời xưa
Lễ kỷ niệm Doãn Uẩn
Hội thảo Doãn Khuê
Nhân vật họ Doãn thời nay
ẤN PHẨM HỌ DOÃN
Hợp phả họ Doãn 1992
Kỷ yếu hội thảo TTQ Doãn Nỗ 1993
Biên soạn Hợp phả 2011
Kỷ yếu HỌ DOÃN VN 4/2011
Kỷ yếu KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ TỔ & GIỖ TỔ 4/2012
Danh mục ấn phẩm người họ Doãn
THÔNG TIN KHÁC VỀ HỌ DOÃN
Những hoàn cảnh khó khăn
Tấm lòng người họ DOÃN
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ WEBSITE
Đang truy cập:
Yahoo Chat
Skype Chat

 

 

 

"CHÀO MỪNG BÀ CON TRONG DÒNG HỌ VÀ QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM WEBSITE HỌ DOÃN VIỆT NAM"
HOẠT ĐỘNG & Ý KIẾN CỦA CÁC CÁ NHÂN
Tìm Về Cội Nguồn chi Sơn Đồng

     Tr¶i qua nh÷ng biÕn cè vÒ lÞch sö, hoµn c¶nh x· héi con ng­ưêi xư­a chØ biÕt sèng ë ®©u th× biÕt ë ®ã, ch¼ng biÕt céi nguån gèc rÔ ë ®©u c¶. C¸ch ®©y mÊy chôc n¨m mét sè c¸c cô cao tuæi cña dßng hä th­ưêng nãi chuyÖn víi nhau. Nh©n ngµy hóy nhËt tæ hä Do·n S¬n §ång:

  “ Chóng ta chØ biÕt cô tæ ®Ö nhÊt cßn c¸c cô trªn cô tæ lµ ai, ë ®©u th× ®Òu kh«ng biÕt ”

     T«i ®­ưîc nghe c¸c cô nãi b¶n th©n m×nh còng c¶m thÊy b¨n kho¨n vµ suy nghÜ, lêi bµn cña c¸c cô trong hä rÊt ®óng. Con ng­ưêi vµ dßng hä ®Òu ph¶i cã céi nguån. Bëi chóng ta lµ dßng gièng L¹c Hång cã tõ nhiÒu thiªn kû tr­ưíc ®©y tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Õn ngµy nay.

    Mét sù kiÖn rÊt may m¾n lµ n¨m 1984 thÇy t«i cßn sèng, cô lµ mét nhµ nho uyªn b¸c, biÕt lý sè d©n trong lµng ®Òu ca ngîi. TiÕng lµnh ®ån xa, mét h«m cã ng­ưêi ë Hµ Néi ®Õn ch¬i, hái ra th× «ng tªn NguyÔn Trung Quèc, lµ ng­ưêi lµng vµ lµ ch¸u néi cô tiÕn sÜ NguyÔn Trung LuyÕn . Qua chuyÖn trß víi thÇy t«i, «ng Quèc cã nãi «ng cã ng­ưêi b¹n Hä Do·n cïng víi cô, hiÖn nay «ng ta ®ang c«ng t¸c t¹i tr­ưêng §H S­ ư Ph¹m Hµ Néi. T«i ngåi hÇu chuyÖn ®­ưîc biÕt «ng hä Do·n còng ë Hµ Néi, thÕ lµ t«i xin ®Þa chØ ®Ó cã dÞp lµ t«i ®i t×m ng­êi hä.

    ThÇy t«i tuæi cao søc yÕu cô qua ®êi 1985, h­ëng thä 75 tuæi. Hoµn c¶nh gia ®×nh khã kh¨n m·i 3 n¨m sau (1988) t«i míi bµn víi mét sè c¸c cô trong hä, ®Ó tæ chøc ®i t×m, c¶ hä nhÊt trÝ vµ cö mét sè ng­êi ®i t×m:

1.      NguyÔn Do·n ViÖt

2.      NguyÔn Do·n T­ường

3.      NguyÔn Do·n Ch¸nh

   Chóng t«i  ra nhµ «ng NguyÔn Trung Quèc vµ nhê «ng xuèng nhµ «ng Do·n Phó.

   GÆp ®­îc «ng Do·n Phó, qua trao ®æi gia ph¶ vµ còng chØ biÕt «ng Phó míi cã mÊy ®êi sinh sèng ë Hµ Néi. ¤ng Phó cã nãi hä Do·n ta cã l©u ®êi vµ sinh sèng ë nhiÒu n¬i. C¸c cô muèn biÕt th× ®Õn gÆp bµ Do·n ThÞ Nguyªn vµ «ng cã ®­ưa chóng t«i ®Õn nhµ bµ Nguyªn.

   Mét ®iÒu phÊn khëi lµ chóng t«i gÆp «ng Do·n §øc To¹i còng ®ang ë nhµ bµ Nguyªn ®i tìm chi h Do·n ë Hµ T©y.

   T¹i ®©y qua c©u chuyÖn vµ trao ®æi ph¶ téc, chóng t«i ®­îc xem cuèn ph¶ cña «ng To¹i  “ Do·n Gia ThÕ Ph¶ ”

   QuyÓn ph¶ cña chóng t«i lµ “ NguyÔn Do·n Ph¶ Téc”

   QuyÓn “ Do·n Gia ThÕ Ph¶ ” cã ghi:

   ThÕ tæ Do·n T­íng C«ng cã göi ng­ưêi con trai cho b¹n ®«ng TriÒu lµ NguyÔn H÷u Phu ng­êi Quèc Oai ®ì ®Çu. Sau «ng NguyÔn H÷u Phu ®i sø nhµ Minh (Trung ph¶ chØ ghi như­ vËy). Khíp hai quyÓn ph¶ thÊy ®­îc thêi gian gièng nhau, cô NguyÔn H÷u Phu lµ ng­êi S¬n §ång thuéc hÖ Quèc Oai §ç Hoµng Gi¸p triÒu Lª Th¸i T«ng vµ S¬n §ång cã Hä NguyÔn Do·n tõ ®ã. Sau khi nhËn nhau, t«i cïng b¸c To¹i ®i c¸c n¬i nh­ư ViÖn Sö häc, viÖn H¸n n«m ®Õn gÆp nhµ Hµ Néi häc NguyÔn Vinh Phóc (1989). Tõ miÕu c«ng thÇn t×m ra ®­îc mét danh t­ưíng triÒu Lª cã c«ng lín trong Quèc Kª chèng giÆc Minh d­ưíi sù l·nh ®¹o cña B×nh §Þnh V­ư¬ng Lª Lîi.

    GÆp gì c¸c «ng  : T¨ng B¸ Hoµnh, Ng« T¨ng Lîi                    

    GÆp c¸c gi¸o sư­­­: TrÇn Quèc V­ưîng, Vò Khiªu, Hoµng Minh Th¶o   

    Nhµ sö häc :   D­ư¬ng Trung Quèc

Qua c¸c tư­ liÖu míi biÕt danh t­ưíng Lª Nç tøc Do·n Nç theo Lª Lîi khëi nghÜa tõ n¨m 1416

   -TiÕp lµ t«n t¹o tõ ®ư­êng ë Phư­­¬ng ChiÓu

   -VËn ®éng tæ chøc héi th¶o vÒ cô Do·n Nç

   Qua c¸c t­ư liÖu ®­ưîc ViÖn sö häc ®· nhÊt trÝ tiÕn hµnh héi th¶o:

  “ Do·n Nç vµ hä Do·n trong lÞch sö d©n téc ” vµo ngµy 15-12-1993 t¹i V¨n MiÕu Quèc Tö Gi¸m

   TiÕp ®Õn th¸ng 10-1994 Bé v¨n hãa ra quyÕt ®Þnh cÊp b»ng Di TÝch LÞch Sö ®Òn thê Do·n T­ưíng C«ng. Vµ tõ ®©y theo ph¶ ë Cæ §Þnh ( «ng Do·n Vinh cung cÊp)

   ThÕ cô Do·n Nç gèc ë Cæ  §Þnh con thø cô Do·n QuyÕt. §ç tam tr­ưêng lµm quan cuèi triÒu TrÇn. Cô Do·n QuyÕt lµ con cña cô Do·n §Þnh ®ç tam trư­êng lµm Gi¸m s¸t ngù sö dư­íi triÒu TrÇn Dô T«n. Cô Do·n §Þnh lµ con cô Do·n B¨ng Hµi ®ç Th¸i häc sinh triÒu TrÇn Anh T«ng lµm quan ®Õn Binh bé Th­ưîng th­ư, ®i sø nhµ Nguyªn.

   Sau nh÷ng n¨m s­uư tÇm ph¶ téc vµ c¸c tư­ liÖu trong quèc sö, ng­ưêi hä Do·n S¬n §ång ®· t×m ®­ưîc céi nguån vµ tõ ®ã ®Õn nay con ch¸u chi S¬n §ång míi nhËn anh em t«n téc vµ céi nguån gèc rÔ.

   Nhê ©n ®øc cña tæ tiªn dÉn ®­ưêng chØ lèi mµ con ch¸u ngµy nay t×m ®­îc gèc rÔ ®Ó hµng n¨m nh÷ng ngµy “ hóy nhËt tæ ” ®­ưîc häp mÆt gióp nhau ph¸t huy truyÒn thèng l­uư truyÒn m·i m·i cho con ch¸u mu«n ®êi.

 

S¬n §ång 18-3-2010

Doãn Chánh

 

 


    Comments (0)       Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server In       Lên trên

Viết bình luận của bạn:

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
 

Template khác:
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Người họ Doãn trên quê Sơn Đồng trải qua 570 năm
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Lời chào mừng của họ Nguyễn nội thôn
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Thông báo của Ban Liên lạc chi họ DOÃN Yên Quyết
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Xây dựng lại hậu cung đến thờ Thượng tướng quân Doãn Nỗ tại Phương Chiểu
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Lễ tháng 7 tại nhà thờ tổ An Duyên
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Họ Doãn Yên Quyết với 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server LỄ GIỖ ĐỨC BÀ HOÀNG CUNG TRINH THỤC PHU NHÂN, TỔ CÔ DÒNG HỌ DOÃN YÊN QUYẾT.
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Lễ giỗ Tổ chi gốc An Duyên 2010
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Lễ giỗ Tổ đệ nhất chi họ Doãn Sơn Đồng
Thiết kế website - website giá rẻ - hosting -server Bí mật ngôi mộ cổ

VIDEO CLIP
 
 • Khánh thành tu tạo nhà thờ Sơn Đồng ngày 23/12/2012
 • Lễ Giỗ và khánh thành lăng mộ Tổ (Clip 2)
 • Clip hóa bát hương tại lễ khánh thành Lăng mộ Tổ 18/3/Nhâm Thìn
 • Lễ Giỗ và Khánh thành lăng mộ Tổ 18-19/3/Nhâm Thìn
 • ALBUM ẢNH
  DANH SÁCH CÔNG ĐỨC CỘNG 2 ĐỢT XÂY NHÀ THỜ CỔ ĐỊNH
  BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG BLL (1)
  ThaiHung_Tuduong
  Ý KIẾN NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đề xuất một phương án xây dựng nhà thờ mới
 • THư của Doãn Thị Dương Tuyên (Bố Trạch - Quảng Bình)
 • Thư của Doãn Thị Hương
 • THÔNG TIN TÌM VIỆC
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần hỗ trợ học tập
 • Thông tin các cháu họ Doãn cần tìm việc làm
 • HỖ TRỢ TN-SINH VIÊN
 • THƯ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI HỌ DOÃN
 • Đại lý bếp đun trấu không khói
 • Thông tin có thể hỗ trợ học tập và tìm việc làm
 • QUỸ KHUYẾN HỌC
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2014
 • THONG BAO VE KHUYEN HOC
 • Danh sách phát thưởng khuyến học dịp giỗ 1/3 Quý Tỵ tại An Duyên
 • Danh sách XD Quỹ Khuyến học năm 2011, 2012 và 2013
 • DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYẾN HỌC 2012 (đợt 3)
 • CÁCH SỐNG
 • Bàn về sự ấu trĩ
 • Chiến lược và cạnh tranh (Michael Porter)
 • Những điều răn của cổ nhân
 • Học làm người
 • Thành kiến
 • VIỆC HỌC & PP HỌC
 • Học như thế nào?
 • Trao học bổng Amcham 2012
 • Giới thiệu về một số phương pháp TƯ DUY
 • Phương pháp học tập và luyện thi hiệu quả
 • NGŨ TRI ĐƯỜNG
 • SÁCH & TÀI LIỆU HỌC
 • YẾU LƯỢC SỬ CA
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Chương2: Sóng Cơ
 • Tài liệu ôn thi môn Vật lý 12 - Dao động điều hòa
 • Địa chỉ các website phục vụ việc học tập
 • HỘI NGHỊ 16-1-2010
 • Thư của ông Doãn Minh Tâm tại hội nghị 16/1/2010
 • Ảnh chụp tại hội nghị 16-1-2010
 • Phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Phát biểu của đại điện Ban liên lạc dòng họ
 • Vài lời phân tích kết quả thi ĐH 2009 của con cháu họ Doãn
 • NGỤ NGÔN VÀ TRIẾT LÝ
 • Ngu công dời núi
 • Chim Hỉ Thước
 • Gia Cát Khổng Minh khuyên con
 • chữ NHẪN
 • Lời Phật dạy
 • CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN
 • Thông báo về việc tạm hoãn hội nghị CLBTN họ Doãn
 • DIỄN ĐÀN MỚI CỦA THANH NIÊN HỌ DOÃN
 • Danh sách thành viên CLB (theo chi)
 • Tổ chức và Chương trình hoạt động
 • Danh sách thành viên CLB (theo Trường, tổ chức)
 • Thời tiết | Giá vàng | Giá ngoại tệ | Liên hệ | QUAY VỀ TRANG CHỦ

  Bản quyền thuộc Ban liên lạc Họ Doãn Việt Nam
  (Vui lòng ghi rõ nguồn tin nếu bạn sử dụng thông tin từ trang web này)